КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

КНИГИ І ТОПАЛОВ І ПОРЪЧКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проучванията представени в книгата "Нови приноси към проучване монетосеченето и историята на ранното Одриско царство в земите на древна Тракия" са продължение на проучванията, свързани с монетосеченето и историята на ранното Одриско царство, публикувани през 1994 г. в книгата "Одриското царство от края на V до средата на IV в.пр.н.е. Приноси към проучване монетосеченето и историята му". В този смисъл книгата се явява продължение на едни дългогодишни изследвания, свързани с първото голямо тракийско царство в земите на древна Тракия и може да се разглежда като втора част на отпечатаната през 1994 г. студия.

Проучването се състои от единадесет самостоятелни, тематично обединени статии, в които е представен главно непубликуван досега нумизматичен материал от частни колекции в България, като при неговото описание и коментиране са представени нови доводи в подкрепа на извършваните в последните години проучвания, свързани с ранното тракийско монетосечене. Дадена е информация за съществуването на още четири типа ранни одриски владетелски монети и значителен брой подварианти на известни вече типове одриски владетелски монети, на които допълнителните символи и допълнителните надписи предоставят информация, свързана с неотразени в историческите извори сведения. Публикувани са и два неизвестни като типове монети, за които са представени доводи за вероятното им отсичане в зените на ранното Одриско царство. Подробно е разгледано контрамаркирането на монети на одриския владетел Хебризелм, като се установява, че с тези първи случаи на контрамаркиране на владетелски монети в земите на древна Тракия се е давала една допълнителна информация какво представляват въвежданите нови изображения в монетосеченето на владетелите. Публикувани са нови тракийски подражания на известни типове ранни одриски владетелски монети, подкрепящи тезата за отсичането на голяма част от ранните одриски владетелски монети в монетарници от вътрешността на тракийските земи, намиращи се под контрола на владетелите Одриското царство.

Поради незапознатостта на повечето от изследователите на ранното Одриско царство с възможностите, които предоставят сведенията от нумизматично естество за изясняване на неотразени в изворите и епиграфския материал исторически събития, в началото е дадено едно кратко въвеждане в проблемите. Това има за цел да допринесе за по-лесното разбиране на представяните нови виждания, както и основанията за използване на подобни подходи в бъдещите изследвания.

В проучването е дадена информация за известните на автора количества ранни одриски владетелски монети, основната част от която представляват намиращите се в граждани и колекционери от България екземпляри, като е предоставена издирената информация за районите в които са били намерени или се предполага, че са били намерени тези монети. Дадените сведения представят сравнително подробно картината на намираните в повръхностния (около 20-30 сантиметра) почвен слой монети на ранните одриски владетели през последните стотина години, информация която без тези публикации нямаше да станат известни на настоящите и бъдещите изследователи на миналото на древна Тракия. Установената значителна монетна продукция на владетелите на ранното Одриско царство потвърждава направените през 1994 г. изводи за въвеждането на собствените одриски владетелски монети като основно средство за извършваната дребна търговия във вътрежността на тракийските земи.

С оглед облекчаване разглеждането и създаването на по-точна представа за ранното монетосечене от земите на древна Тракия е приложен сравнително подробен каталог на ранните тракийски племенни монети и пълен каталог на публикуваните до 2004 г. ранни одриски владетелски монети, включващ описанието и фотосите на 125 различни типа тракийски монети.

В проучването са представени и редица други нови доводи в подкрепа на направените през 1994 г. изводи, свързани с монетосеченето и историята на ранното Одриско царство.

Илюстрираните и основно коментираните в проучването нови и публикувани през последните години типове монети от автора са:

сребърна монета на Сараток от типа "глава на сатир - монограм 0170/0143";

сребърна малкономинална монета на Меток от типа "глава на Меток - двойна брадва";

бронзова монета на Хебризелм от типа "глава на Хебризелм - протоме на лъв в скок" с допълнителен пояснителен надпис, поясняващ на кого е изобразената глава;

сребърна монета от малък номинал на Котис I от типа "младежка глава на Котис - коничен съд с две дръжки";

сребърна монета на Котис I от типа "мъжка глава на Котис надясно (а не наляво) - коничен съд с две дръжки";

бронзова монета на Терес II от типа "грозд с дръжка - двойна брадва";

бронзова монета от одриски владетелски тип "кон в галоп надясно - коничен съд с две дръжки" с надписа S(?)E(?)/BI (или Z(?)E(?)/BI).

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор / 7

1. Преглед на възможностите за възстановяване политическата история на ранното Одриско царство от началото на V до средата на IV в.пр.н.е. посредством сведения от нумизматичен характер / 9

2. Отсичани ли са одриски владетелски монети по времето на Терес I / 37

3. Нови приноси към проучване монетосеченето на Сараток/Ситалк (?) / 47

4. Неизвестен номинал сребърна монета на одриския владетел Меток / 59

5. Още веднъж за монетите на Хебризелм като исторически извори / 65

6. Непубликувани допълнителни символи от бронзови монети на ранните одриски владетели / 89

7. Нови приноси към проучване сребърното монетосечене на одриския владетел Котис I / 105

8. Монетите на Котис от типа "протоме на кон в галоп наляво - коничен съд с две дръжки" / 117

9. Тракийски подражания на бронзови монети на одриския владетел Аматок / 127

10. Нов тип бронзова монета на одриския владетел Терес II / 137

11. Неизвестните досега бронзови монети от малък номинал от типа "кон в галоп - коничен съд с две дръжки" и проблемите с определяне на техния издател / 163

12. Отговор на критични бележки на проф. Юрукова по повод проучвания свързани с монетосеченето на Сараток / 177

Схема на одриската династия от края на VI до третата четвърт на IV в.пр.н.е.; Каталог на ранните тракийски племенни монети от VI-V в.пр.н.е. и ранните одриски владетелски монети от V-IV в.пр.н.е. / 209

Списък на използваната литература / 255

Географски именен и предметен показалец / 260

Кратки биографични данни и библиография на проучванията на инж. Ставри Топалов в областта на нумизматиката и историята в земите от района на древна Тракия VII-I в.пр.н.е. / 264

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©