КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

КНИГИ І ТОПАЛОВ І ПОРЪЧКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студията "Нови приноси към проучване контрамаркирането на монети от района на западнопонтийските градове през III-I в. пр.н.е." допълва със значителен непознат до сега нумизматичен материал и с нови доводи направените основни изводи в отпечатаната през 1997 г. студия "Принос към проучване контрамаркирането на монети на западнопонтийските градове Аполония, Месамбрия и Одесос III-I в. пр.н.е." и може да се разглежда като една нейна втора част. В новата студия е разгледано подробно и контрамаркирането на монети от намиращия се в близост до западнопонтийското крайбрежие град от вътрешността на Тракия Кабиле, дало възможност да се коригират някои изводи, свързани с началото и хронологията на отсичаните бронзови монети на този град.

При обобщеното разглеждане на значителното по интензивност и обхват контрамаркиране на монети от района на югоизточна Тракия през III-I в. пр.н.е. в двете студии се потвърждава извода за съществуването на два открояващи се негови етапа.

Първия, ранен етап на контрамаркиране, започва непосредствено след унищожаването на монархията на Лизимах, като продължителността му може да се определи от втората четвърт до края на III в. пр.н.е. През първия му подетап (втората четвърт на III в. пр.н.е.) интензивно контрамаркират монети Аполония и Кабиле, докато Одесос извършва едно сравнително ограничено контрамаркиране.

Втория, късен етап на контрамаркиране, започва с нова рязка промяна на политическите и икономическите условия, свързани с проникването и настаняването първоначално на Понтийското царство, а след това и на Рим в тези територии, като продължителността му може да се определи от втората четвърт до края на I в. пр.н.е., а в отделни случаи и в началото на I в. През този етап първоначално наместниците на понтийския владетел Митридат VI контрамаркират с указателна цел определени емисии монети на западнопонтийските градове, а след това от разглежданите градове Аполония и Месамбрия извършват съвместно с разположените на север западнопонтийски градове едно значително контрамаркиране главно на собствени типове монети.

Направените изводи при разглеждане контрамаркирането на монети на Аполония, Месамбрия, Одесос и Кабиле, допълнени със сведения за монетосеченето, контрамаркирането и препечатването на монети от района на югоизточна Тракия през III-I в. пр.н.е. са дадени в обобщаващата статия "Контрамаркирането на монети в района на западнопонтийските градове през III-I в. пр.н.е.", отпечатана в студията на български и английски езици. В студията е представен и подробен каталог на различните типове контрамарки и контрамаркираните с тях собствени и чужди монети на разглежданите градове.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор / 7

1. Ранна кръгла контрамарка на Аполония Понтика "котва" върху бронзови монети на Лизимах "мъжка глава с трако-фригийски шлем (глава на Лизимах) - трофей" / 11

2. Едно ново виждане за порядъка на въвеждане на най-ранните контрамарки на Аполония Понтика / 19

3. Сведения за политико-икономическото положение на Аполония Понтика по времето на Лизимах, съхранени върху една бронзова монета / 33

4. Кръгла контрамарка "рог на изобилието" на Одесос, използвана от градската монетарница през третата четвърт на III в. пр.н.е. / 43

5. Ранна контрамарка "коринтски шлем с грива в профил наляво" на Месамбрия Понтика / 49

6. Контрамаркиране и надпечатване на монети в монетарницата на Одесос III-I в. пр.н.е. / 57

7. На кой западнопонтийски град принадлежи използваната през III в. пр.н.е. контрамарка "кукумявака" / 77

8. Началото на монетосеченето и контрамаркирането на монети в Кабиле съгласно последните проучвания, свързани с възстановяване автономното монетосечене и въвеждането на контрамарките в района на западнопонтийските градове през III в. пр.н.е. / 91

9. Монетите на Месамбрия Понтика от типа "глава на градска богиня с воал и крепостна корона и повода за контрамаркирането им в монетарницата на града в средата на I в. пр.н.е. / 107

10. Контрамарката "грозд" на Месамбрия от края на I в. пр.н.е. - началото на I от н.е. / 117

11. Нови сведения за контрамаркирането на монети в Аполония Понтика през I в. пр.н.е. / 121

12. Контрамаркирането на монети в района на западнопонтийските градове през III-I в. пр.н.е. / 131

13. The countermarking of koins in the cities in the area of the West Pontic Coast in the 3rd-1st c. B.C. / 161

Каталог на контрамаркираните и типовете контрамаркирани монети на западнопонтийските градове III-I в. пр.н.е. / 187

Списък на използваната литература / 246

Географски именен и предметен показалец / 250

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©