КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

КНИГИ І ТОПАЛОВ І ПОРЪЧКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студията се състои от дванадесет тематично обединени статии, написани между 1980 и 2000 години, включително с едно обединяващо ги разглеждане на историческите събития в земите на източна Тракия от края на IV до края на III в. пр. н. е.

В резултат на дългогодишно събиране на информация за попадащите в граждани и колекционери от България антични монети (включително с данни за тяхното местонамиране) и при обръщане специално внимание на тракийските подражателни анепиграфни типове бронзови монети (в повечето случаи непознати на изследователите и невземани под внимание при извършваните проучвания) е направен опит за едно по-точно определяне териториите на самостоятелните политически обединения от земите на древна Тракия през елинистическата епоха, включително и на тези от тях, за които до настоящия момент няма конкретни сведения в изворите и епиграфските паметници. Чрез издирването на информация за значителния брой подражателни анепиграфни типове бронзови монети и определяне районите в които най-често те се срещат са очертани основните територии на по-значителните тракийски племенни обединения и големи племена, обитаващи източна Тракия в разглеждания период от време.

При подреждането на тематично обединените статии от студията се е изхождало от възможно по-точно придържане към хронологичната последователност на развитието на историческите събития, на хронологията на политическата дейност на известните владетели от земите на източна Тракия, както и на анонимните засега владетели, заставали през III в.пр.н.е. начело на големите племена или племенни обединения от района. С оглед представянето на главно анепиграфното подражателно монетосечене от земите на древна Тракия през разглеждания период от време и преди всичко монетосеченето на тракийските племена от гетската общност, от племената и племенните общности заемащи територии населявани според изворите съответно от кробизите,нипсеите и скирмианите, това е направено в четири последователни статии. Разгледано е възникването на характерния за елинистическата епоха "варваризиран" стил на тракийското, главно анепиграфно монетосечене, стил имащ основите си в ранното тракийско племенно монетосечене, стил запазил се по-късно до началото на I в. от н.е. Представени са непубликувани тракийски анепиграфни подражателни монети и на база районите на тяхното местонамиране е определено от името на кого са били отсичани многобройните емисии от тези монети, в повечето случаи значително превишаващи по количества монетите на съвременните им тракийски владетели.

В студията са разгледани отново монетите на известните владетели от земите на източна Тракия като Севт III, Филемон(?)/Филетас(?), Деметриос, бронзовото монетосечене на Лизимах, отсичаните в земите на Тракия ранни типове монети на Антигон II Гонат и техните тракийски подражания, монетите на Ройгос (на неговото политическо обединение, неговите преки наследници, както и подражателното им монетосечене), монетосеченето на Адей и ставащите все по-голям брой типове монети с легендите SKOSTOKOU, за които са приведени и нови доводи, позволяващи да се предполага съществуването през III в.пр.н.е. на двама владетели с името Скосток. В отделна статия е развита по-подробно една хипотеза, свързана с бронзовите монети с легендите AGAQO, AGAQ и AGA и са представени нови доводи на кого принадлежи контрамарката "кукумявка", посттавяна главно на монети на Лизимах. В обобщаващото разглеждане на историческите събития в района на източна Тракия през III в.пр.н.е., освен представения в студията значителен брой нови типове тракийски владетелски монети и тракийски анепиграфни племенни монети е направен и кратък преглед на извършваното по това време монетосечене на келтските владетели в земите на Тракия.

Представен е каталог на различните собствени типове владетелски монети, както и на отсичаните подражателни анепиграфни типове монети на племенни обединения от земите на източна Тракия от края на IV до края на III в. пр. н. е. с отбелязване на известните на автора екземпляри от всеки отделен тип.

Публикуваните в проучването нови типове монети на вече известни владетели и в по-голямата си част неизвестни засега монети на племенни предводители от земите на източна Тракия са:

 • малкономинални бронзови монети на Лизимах от типа "глава на Атина - BASILEWS LUSIMACOU лъв в скок"
 • анепиграфни бронзови подражателни монети (по тип на Александър III с легендите ALESANDROU), отсичани от гетите (?) "варваризирано изображение на глава на Херакъл - схематични изображения на поредица от букви, лък, колчан и кривак"
 • анепиграфни бронзови подражателни монети (по тип на Александър III с легендите ALESANDROU), отсичани от гетите (?) "варваризирано изображение на младежка глава с тения - схематични изображения на букви и кон в галоп"
 • анепиграфни бронзови подражателни монети (по тип на Александър III с легендите BA), отсичани от гетите (?) "варваризирано изображение на глава на Херакъл - схематични изображения на две букви, лък, колчан и кривак"
 • анепиграфни бронзови подражателни монети (по тип на Александър III с легендите BASI), отсичани от гетите (?) "варваризирано изображение на глава на Херакъл - схематични изображения на четири букви, лък, колчан и кривак"
 • анепиграфни бронзови подражателни монети (по типове на македонски владетели), отсичани от гетите (?) "варваризирано изображение на глава на Херакъл - варваризирано изображение на кон или конник"
 • анепиграфни бронзови подражателни монети (по ранен тип на Одесос), отсичани от кробизите (?) "варваризирано изображение на женска глава - варваризирано изображение на полулегнал бог"
 • анепиграфни бронзови подражателни монети (по ранен тип на Одесос), отсичани от кробизите (?) "варваризирано изображение на женска глава - варваризирано изображение на полулегнал бог" с контрамарка на Одесос "полулегнал бог/монограм от буквите OD"
 • анепиграфни бронзови подражателни монети (по тип на Лизимах), отсичани от кробизите (?) "варваризирано изображение на глава на Атина - схематични изображения на букви и лъв в скок"
 • анепиграфни бронзови подражателни монети (по тип на Лизимах), отсичани от кробизите (?) "варваризирано изображение на глава на Атина - схематични изображения на букви и лъв в скок" с контрамарка на Одесос полулегнал бог/монограм от буквите OD"
 • анепиграфни бронзови подражателни монети (по тип на Лизимах), отсичани от владетеля на кробизите (?) Спаратес от типа "варваризирано изображение на глава на Атина - BASILEWS SPARATESA или BASILEWS SPARATEOS над и под варваризирано изображение на лъв в скок" с контрамарка на Одесос полулегнал бог/монограм от буквите OD"
 • анепиграфни сребърни подражателни монети (по тип на Месамбрия), отсичани от нипсеите (?) "варваризирано изображение на коринтски шлем насреща - безсмислена конбинация от букви в секторите на колело с четири спици"
 • анепиграфни бронзови подражателни монети (по тип на Месамбрия), отсичани от нипсеите (?) "варваризирано изображение на коринтски шлем насреща - безсмислена комбинация от букви в секторите на колело с четири спици"
 • анепиграфни бронзови подражателни монети (по тип на Месамбрия), отсичани от нипсеите (?) "варваризирано изображение на глава (?) с коринтски шлем насреща - без букви в секторите на колело с четири спици"
 • анепиграфни бронзови подражателни монети (по тип на Месамбрия), отсичани от нипсеите (?) "варваризирано изображение на коринтски шлем в профил - комбинации от неправилно изписани букви и изображение на наклонено колело с четири спици (?) или келтски шит в поглед отвътре (?)"
 • анепиграфни бронзови подражателни монети (по тип на Месамбрия), отсичани от нипсеите (?) "варваризирано изображение на коринтски шлем в профил LISAB (огледално представяне на част от надписа BASILEWS) и изображение на наклонено колело с четири спици (?) или келтски шит в поглед отвътре (?)". Ексцентрично отсечена монета, поради което върху ядрото не е попаднала долната част от надписа, представляваща името на владетеля.
 • анепиграфни бронзови подражателни монети (по тип на Месамбрия), отсичани от нипсеите (?) "варваризирано изображение на коринтски шлем в профил - стилизирани елементи , представляващи букви и изображението на наклонено колело с четири спици (?) или келтски шит в поглед отвътре (?)"
 • анепиграфни бронзови подражателни монети (по ранен тип на Маронея), отсичани от скирмианите (?) "варваризирано изображение на кон в галоп - безсмислени поредици от букви, черти или точки около изображение на лоза с гроздове със или без рамка, като са представени лековарваризирани, варваризирани и силноварваризирани емисии, отсичани в един продължителен период от време.
 • бронзова монета на Скосток от типа "младежка глава с прави коси с диадема надясно (вероятно глава на владетеля Скосток) - SKOSTOKOU над конник с къса коса, без хламида в галоп надясно. Дясна ръка вдигната по необичаен начин за поздрав (вероятно е представен владетеля Скосток като конник)
 • бронзова подражателна монета на Скосток (?) от типа "безбрада мъжка глава с груби черти и с диадема надясно (вероятно глава на владетеля) - конник с развяваща се хламида в галоп надясно с вдигната по необичаен начин за поздрав ръка"

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор / 5

Севт III - владетелят на одриските земи от края на IV и началото на III в. пр. н. е. / 7

Владетелското монетосечене от земите на Тракия към края на IV в. пр. н. е. осъществявано с монети от типа "глава на Аполон - коничен съд с две дръжки" / 68

Принос към проучване ранното монетосечене на Лизимах в земите на Тракия / 79

Принос към проучване началото на бронзовото монетосечене на Антогон Гонат, разпространението и имитирането в земите на Тракия на първия му тип бронзови монети "глава на Атина - Пан съоръжава трофей" / 97

Тракийското анепиграфно подражателно монетосечене от района на североизточна Тракия през III - I в. пр. н. е. съгласно проучванията и попадащия в колекционерите нумизматичен материал / 103

Монетосеченето на племенно обединение от района на Одесос от края на IV в. пр. н. е. и началото на III в. пр. н. е. / 131

Монетосеченето на племенно обединение от района на Месамбрия от края на IV в. пр. н. е. и началото на III в. пр. н. е. / 149

Ройгос и неговото политическо обединение в земите на югоизточна Тракия от края на IV и началото на III в. пр. н. е. / 160

Адей. Проучване на база монетите с легендите ADAIOY и контрамаркираните монети в района на югоизточна Тракия през III в. пр. н. е. / 177

Принос към проучване монетите с легендите SKOSTOKOU и свързането им с отсичането събития в земите на югоизточна Тракия / 214

Още една хипотеза свързана с бронзовите монети с легендите AGAQO, AGAQ и AGA / 244

Принос към проучване на политическите събития в района на източна Тракия от края на IV в. пр. н. е. до края на III в. пр. н. е. на базата на нови нумизматични сведения / 265

Каталог на отсичаните в земите на източна Тракия владетелски монети от края на IV в. пр. н. е. до края на III в. пр. н. е. / 347

Литература / 388

Географски, именен и предметен показалец / 396

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©