КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

КНИГИ І ТОПАЛОВ І ПОРЪЧКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студията се състои от четири самостоятелни, тематично обединени статии.

В първата статия е представена информация за публикуваните напоследък неизвестни типове одриски племенни и ранни владетелски монети, съхранявани в частни колекции в България. На база тяхното проучване и събраните сведения за местонамирането на голям брой ранни одриски владетелски монети са представени по-значителните резултати от извършените нови изследвания за ранното тракийско племенно и владетелско монетосечене.

За придобиването на по-точна представа за ранното одриско монетосечене в студията е даден каталог на публикуваните до 1999 г. ранни одриски владетелски монети. В каталога са представени известните на автора сведения за количествата монети от всеки един тип, намиращи се в обществени и частни колекции.

Във втората статия са публикувани събраните от автора сведения за малкономинални бронзови монети, вероятно отсичани в градове от района на югоизточните тракийски крайбрежия. Това са монети на опаковата страна на които е изобразен коничен съд с две дръжки, придружен от легендите KUYE, BISAN, HR/AI, SA, AD и A/D, както и възможните градски (?) или владетелски (?) монети с FI, FIL, FILH и монограма Ћ. Известните и сигурно определените от тях са тези на Кипсела и Бизанте. Посочени са доводи, че останалите принадлежат най-вероятно съответно на Хиерон Тейхос (или Хереон/Хереум ?), Салимбрия (или Сале ?, или Самотраки ?), Адирас/Атирас и Филис/Филеа. Счита се, че това осъществявано през първата половина на IV в. пр. н. е. градско монетосечене е повлияно от монетосеченето на одриските владетели от клона на династията с представители Севт I, Хебризелм, Котис I и Керсеблепт, тъй като само в техни монети на опаковата страна се поставя същото изображение на коничния съд с две дръжки, приет за династически символ в монетосеченето им. Достигнато е до извода, че в поставените под контрол тракийски територии одриските владетели са създавали опорни бази, състоящи се от тракийски селища (някои от които известни от надписите върху тракийските съдове от благороден метал), разположени в близост до тях или в тях владетелски резиденции, известни светилища (култови центрове), малки укрепени градчета (и пристанища).

В третата статия е направено кратко разглеждане на хемидрахмите на Тракийски Херсонес, като са представени доводи, че тези монети представляват конфедеративно монетосечене на градовете от полуострова. Публикувана е хемидрахма на която са дадени буквите AM/A и разположена до тях двойна брадва с дръжката надолу. Разгледани са възможностите, поради които върху тази емисия монети са поставяни необичайни за разглеждания монетен тип инициали и изображение. Представени са доводи, че най-вероятно тези монети са отсечени между 359­356 г. пр. н. е. като водеща емисия към изплащаните данъчни вноски на градовете от Тракийски Херсонес към Аматок.

В четвъртата статия са разгледани имащите през V в. пр. н. е. най-голямо разпространение в югоизточната част на Одриското царство монети от типа “глава на Горгона ­ вдлъбнат квадрат” и са публикувани подражателни емисии, отсичани в монетарници от вътрешността на Тракия, вероятно под контрола на одриските владетели. Изказано е предположението, че тези анепиграфни монети вероятно представлява едно конфедеративно монетосечене на градове от района на Пропонтида, с които са били изплащани част от данъчните задължения към Одриското царство.

Публикуваните в проучването нови типове монети са:

  • бронзова монета от типа "женска глава (глава на Великата богиня майка ?) - HR/AI около коничен култов (?) съд с две дръжки (котиле?; котилискус?)"
  • бронзова монета от типа "глава на Аполон (?) или женска глава (глава на Великата богиня майка ?) - SA над коничен култов (?) съд с две дръжки (котиле?; котилискус?)"
  • бронзова монета от типа "мъжка фигура насреща, държи кагуцей (?) надолу (статуя на Касмилос?/Хермес?) - A/D над коничен култов (?) съд с две дръжки (котиле?; котилискус?)"
  • бронзова монета от типа "мъжка фигура с петасос, държи кадуцей (?) нагоре - A/D около коничен култов (?) съд с две дръжки (котиле?; котилискус?)"
  • хемидрахма на Тракийски Херсонес (с необичайни надписи и изображения на опаковата страна) от типа "протоме на лъв в скок надясно с обърната назад глава
  • разделен на четири квадрат в секторите на който съответно AM/A/ двойна брадва/кръгла точка", емисия вероятно маркираща годишно изплащан от градовете на Тракийски Херсонес ежегоден данък към одриския владетел Аматок
  • тракийски (одриски) подражания на хемидрахми от типа "глава на Горгона - вдлъбнат квадрат, съставен от малки квадратчета, оформящи кръст"
  • тракийски (одриски) подражания на хемидрахми на Парион от типа "глава на Горгона насреща - вол наляво"

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор / 5

Информация за публикуваните между 1994-1999 г. неизвестни типове ранни тракийски монети от частни колекции и резултати от извършвани напоследък проучвания на база ранни тракийски племенни и владетелски монети главно от частни колекции / 9

Монетосеченето на одриските владетели Севт I, Хебризелм, Котис I и Керсеблепт и някои от намиращите се под контрола им градчета от района на югоизточна Тракия / 43

Към монетосеченето на Тракийския Херсонес / 81

Отсичани ли са анепиграфни монети от типа "глава на Горгона - вдлъбнат квадрат, съставен от малки квадратчета, оформящи кръст" на територията на Одриското царство между средата на V и началото на IV в. пр. н. е. ? / 105

Каталог на одриските племенни монети и монетите на одриските владетели от края на VI до средата на IV в. пр. н. е. (съгласно проучвания, извършвани до 1999 г.) / 119

Географски, именен и предметен показалец / 140

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©