КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

КНИГИ І ТОПАЛОВ І ПОРЪЧКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 1900 г. бяха известни 21 различни типа ранни одриски владетелски монети, отсичани от средата на V до средата на IV в. пр. н. е., като от тогава до 1994 г. бяха издирени и публикувани още 3 нови неизвестни типа. Извършваните проучвания върху ранното одриско владетелско монетосечене се осъществяваше на базата на тези 24 типа известни монети, съхранявани в музеите на различни страни. Общия брой на монетите от музейните фондове не предоставяше достатъчна възможност за тяхното пълноценно изследване и за достигане до нови съществени изводи при проучване историята на древна Тракия. Ограничения брой на известните дотогава ранни одриски владетелски монети, използвани при научните изследвания, се установява сравнително точно от прегледа на използвания нумизматичен материал в извършваните през годините проучвания. Обикновено в тях се разглеждани едни и същи екземпляри от фондовете на няколкото големи музейни колекции в света, като всяко следващо проучване е допълвано с данни за новопубликувани монети. От тези проучвания може да се установи, че намиращите се в музеите в България ранни одриски владетелски монети образуват една от най-големите в света колекции от тях. Сравнително точна представа за намиращите се в българските музей такива монети през годините може да се получи от данните от обобщаващите изследвания за тракийското монетосечене на българските изследователи. В разделите за ранното тракийско владетелско монетосечене те са използвали монети от българските музей както следва:
 • в проучването на Добруски от 1897 г. (Добруски, 1897) - 5 броя;
 • в проучването на Мушмов от 1925 г. (Мушмов, 1925) - 46 броя;
 • в проучването на Юрукова от 1976 г. (Jouroukowa, 1976) - 45 броя;
 • в проучването на Юрукова от 1992 г. (Юрукова, 1992) - 51 броя.

За по-голямата част от съхраняваните в различни музейни фондове монети липсват сведения за тяхното местонамиране, а от прилаганите фотоси се установява общо недобрата запазеност на бронзовите монети, затрудняващо тяхното проучване. Ако изхождаме от публикациите до 1994 г. този сравнително ограничен брой от разглежданите монети е представлявал основата на която дотогава са извършвани изследванията на ранното тракийско владетелско монетосечене.

На базата на едно продължително събиране на информация от земите на България за съхранявани в граждани антични монети, на попадащите в колекционерите антични монети и на създаваните частни тематични колекции от антични монети от 1994 г. започна публикуването на едно значително количество ранни тракийски племенни и владетелски монети от частни колекции и от показваните в нумизматичните клубове други екземпляри от тези монети[2]. За голяма част от този нов нумизматичен материал е събрана и информация, свързана с неговото местонамиране[3]. В хода на изложението по-нататък ще бъдат цитирани отделните публикации, като в началото ще бъде дадена една обща представа за обема на новия нумизматичен материал, при изхождане за това от известните сведения от публикуваните и подготвените от публикуване проучвания, извършени на база монети от частни колекции. В готово за печат проучване е представена събраната досега информация за попадащите в граждани и колекционери монети от типовете "силен и нимфа" и ранните одриски владетели, като са подготвени карти с нанесени данни за местонамирането на тези монети. Тук няма да се представя обобщената информация за различните номинали монети от типа "силен и нимфа", а само за монетите на ранните одриски владетели, отсичани от средата на V до средата на IV в. пр. н. е. Това са 729 сребърни и бронзови монети[4], принадлежащи както следва:

 • на Спарадок - 3 сребърни монети от 1 тип;
 • на Сараток - 134 сребърни монети от 4 типа;
 • на Севт I - 3 сребърни и 6 бронзови монети от 3 типа;
 • на Меток - 23 сребърни и 23 бронзови монети от 6 типа;
 • на Хебризелм - 17 бронзови монети от 3 типа;
 • на Аматок - 188 бронзови монети от 3 типа;
 • на Котис I - 26 сребърни и 125 бронзови монети от 5 типа;
 • на Керсеблепт - 30 бронзови монети от 1 тип;
 • на Терес II - 107 бронзови монети от 2 типа;
 • на Кетрипор - 11 бронзови монети от 3 типа;
 • на одриски владетелски тип монети имащи инициали FI, FIL, FILH и монограм (на база буквите FILH) общо 28 бронзови монети от 2 типа;
 • на одриски владетелски тип монети имащи инициали DHMHTRIO - 4 броя от 1 тип;
 • на неизвестен владетел от земите на югоизточна Тракия от V в. пр. н. е. тетрадрахма от типа "глава на Аполон - EUDETIO лъв в ход" - 1 брой.

Между тези 729 ранни сребърни и бронзови тракийски монети се намират 5 сребърни и 36 бронзови монети от неизвестни до 1994 г. 12 различни типа, както и над 10 нови подварианта на известните типове монети. С тяхното публикуване общия брой на ранните тракийски владетелски типове монети се увеличава от 24 на 36 различни типа. Към тях е редно да се добавят и 4 типа монети на Сараток, за който са посочени редица доводи, че не е тракийски династ от района на Пангей, а значителен одриски владетел от около 444-424 г. пр. н. е. (Топалов, 1998, 172-204), с което общия брой на вече известните ранни тракийски владетелски типове монети се увеличава от 24 до 1994 г. до 40 различни типа понастоящем. Възможно е да са допуснати грешки при така определеното количество от най-често срещаните типове монети, тъй като информацията за тях е събирана от частни колекции в продължителен период от време и някои монети са преминавали от една в друга колекции. Съществува много малка възможност да са допускани грешки при определяне броя на по-рядко срещаните монети и не са допуснати грешки при определяне броя на известните монети от новопубликуваните типове. Тук трябва да се отбележи, че с незначителни изключения степента на запазеност на посочените 729 ранни тракийски владетелски монети дава възможност за тяхното безпроблемно определяне. Те представляват само отделяните като годни за колекциониране монети, докато силно захабените или кородирали екземпляри обикновено не са обект на събиране сред по-голямата част от колекционерите на антични монети. По тази причина, въпреки възможността в посочената цифра 729 монети да е допуснато отбелязване на отделна монета повече от един път, трябва да се има предвид, че с лошозапазените екземпляри общия брой на попадналите сред колекционерите в България ранни тракийски владетелски монети вероятно надхвърля значително посочената цифра. При това част от намиращите се в граждани и колекционери ранни тракийски владетелски монети все още не са показвани на провежданите през последните 30 години сбирки в нумизматичните клубове в страната… и т.н. в превод на английски.

СЪДЪРЖАНИЕ:

INFORMATION ABOUT UNKNOWN TYPES OF EARLY THRACIAN COINS FROM PRIVATE COLLECTIONS PUBLISHED IN 1994-1999 AND RESULTS OF THE STUDIES MADE RECENTLY ON THE BASIS OF EARLY THRACIAN TRIBAL AND REGAL COINS MAINLY FROM PRIVATE COLLECTIONS / 1

LITERATURE / 26

CATALOGUE ON THE ODRYSIAN COINS AND THE COINS OF THE ODRYSIAN RULERS FROM THE LATE 6th TO THE MID-4th c. B.C. / 31

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©