КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

КНИГИ І ТОПАЛОВ І ПОРЪЧКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До отпечатване на настоящата студия не бе извършено едно цялостно проучване, разглеждащо монетосеченето и историята на града IV-I в.пр.н.е.

Настоящата студия има за цел да представи едно възможно по-пълно обобщено разглеждане монетосеченето и историята на Одесос през IV-I в.пр.н.е. и се състои от десет тематично обединени статии (раздели) и каталог на различните типове монети на Одесос, включително и контрамаркираните в монетарницата му монети.

Одесос е името на античното селище, основано между 593 и 558 г. пр. н. е. от милетски колонисти на територията около морския залив на днешния град Варна.

Археологическите находки от района на Одесос и разположените сравнително в близост около него древни поселения по крайбрежието дадоха възможност зараждането на най-ранното организирано общество в европейските земи да се търси именно в този район и да се датира от V хилядолетие пр. н. е. В края на XV в. пр. н. е. тези земи са били заселени от компактни маси тракийци, които владеели и крайбрежните ивици. Запазените сведения от изворите и проучванията на археологическия материал показват ранните контакти между местното население и малоазийските народи. Въпреки това, на територията на западнопонтийското крайбрежие до VII в. пр. н. е. не се създават големи нетракийски поселения.

След основаването на Аполония и Истрия от йонийските колонисти, като важен опорен пункт между тях възниква Одесос. Поради оскъдните сведения от изворите възстановяването на историята на града през V­I в. пр. н. е. понастоящем се извършва главно по археологическите находки, като една значителна информация предоставят изображенията и надписите от различните емисии монети, отсичани в монетарницата на Одесос.

Вероятно поради наличието на граждани от тракийски произход в Одесос е проникнал култа към местното тракийско божество Дарзалас, известно по-късно като Великия бог и неговия култ е доминирал над култа на главното божество на йонийските колонии Аполон. Едновременно с Великия бог е била почитана неговата съпруга Великата богиня. Други почитани божества са Деметра, Хермес, Атина и Артемида, като сведения за техните култове и изображенията на техни култови статуи са достигнали до наши дни главно посредством изобразяването им върху различните типове градски монети.

Както и останалите западнопонтийски градове в периода V­I в. пр. н. е. Одесос е имал едно относително автономно съществуване, прекъснато по време на владичеството на Лизимах. Сведения за това предоставят използваните в града собствени и контрамаркирани чужди монети, главно тези на Лизимах.

Голямото икономическо издигане на Одесос започва след смъртта на Лизимах и може да се установи и чрез съпоставката между неговото монетосечене и това на останалите градове от района. По това време града отсича големи емисии златни и сребърни монети. Към средата на II в. пр. н. е. Одесос засилва връзките си с Понтийското царство. По времето на Митридат VI града е една от базите му в подготовката на военните действия срещу Рим, като по това време се отсичат редица характерни емисии тетрадрахми. След пораженията на Митридат VI започва един период на упадък на западнопонтийските градове, включително и на Одесос, което намира характерно отражение в неговото монетосечене. Този упадък се засилва след възхода на Гетското царство около средата на I в. пр. н. е., когато редица градове са разграбени и загубват своето предишно значение. По това време западнопонтийските градове загубват своя преимуществено гръцки характер и се превръщат в гръцко-тракийски селища. Особено характерен е случая с Одесос, отразен и в значителната промяна на изображенията от последните му автономни емисии монети.

Публикуваните в проучването нови типове монети, контрамарки и контрамаркирани с тях монети в монетарницата на Одесос са:

 • малкономинална бронзова монета от типа "женска глава с тения - полулегнал бог без рог на изобилие"
 • малкономинална бронзова монета от типа "женска глава с кок - полулегнал бог без рог на изобилие"
 • тракийски подражания на монети на Одесос от типа "женска глава с тения - полулегнал бог без рог на изобилие"
 • кръгла контрамарка "полулегнал бог без рог на изобилие/ монограм от буквите OD" поставяна на лицевата или опаковата страна на тракийски подражания на монети на Одесос от типа "женска глава с тения - полулегнал бог без рог на изобилие"
 • кръгла контрамарка "полулегнал бог с рог на изобилие" поставяня върху лицевата страна на тракийски подражания на тетрадрахми на Филип II "мъжка глава - конник наляво"
 • кръгла контрамарка "рог на изобилие", поставяна на лицевата страна на бронзови монети на Одесос "женска глава с тения - полулегнал бог с рог на изобилие"
 • кръгла контрамарка "рог на изобилие", поставяна на лицевата страна на монети на Адей "глава на Атина - кукумявка"
 • възспоменателни голямономинални бронзови монети от типа "глава на Великия бог (отзад допълнителен символ рог на изобилие) - Великия бог хвърля копие на кон в галоп"
 • възспоменателни малкономинални бронзови монети от типа "глава на Великия бог - Великия бог с развяваща се хламида, хвърлящ копие, на кон в галоп"
 • малкономинална бронзова монета от типа "глава на Аполон (?) или Великата богиня (?) - рог на изобилие"
 • възспоменателни среднономинални бронзови монети от типа "глава на Великия бог - ODEXXI/THWN Великия бог хвърля копие на кон в галоп"

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор / 7

Исторически сведения за Одесос в периода VI-I в. пр. н. е. / 11

Преглед на проучванията, свързани с монетосеченето на Одесос / 30

Периодизация на монетосеченето на западнопонтийските градове VII-I в. пр. н. е. Периодизация на монетосеченето на Одесос / 33

Възникване на бронзовото монетосечене, номинали, наименования на номиналите и теоретични тегла на бронзовите монети за западнопонтийските градове IV-I в. пр. н. е. / 35

Изображения, символи, надписи и монограми върху монетите на Одесос IV-I в. пр. н. е. / 50

Монетно обръщение на територията на Одесос през VI-IV в. пр. н. е., до началото на собственото му монетосечене / 79

Монетосеченето на Одесос IV-I в. пр. н. е. Хронология, типове, номинали / 85

Несъществуващи монети на Одесос, описвани в досегашни проучвания / 275

Каталог на монетите на Одесос IV-I в. пр. н. е. / 279

Резюме на английски език / 314

Литература / 333

Географски, именен и предметен показалец / 338

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©