КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

КНИГИ І ТОПАЛОВ І ПОРЪЧКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлаганата студия се състои от четири тематично обединени статии, занимаващи се с някои осъществявани през II-I в.пр.н.е. монетосечения, свързани преди всичко с района на югозападна Тракия.

В първата статия са разгледани тетрадрахмите от Тасоски тип II период, отсичани през II-I в.пр.н.е. Първите емисии от тях принадлежат на Тасос, който отсича сравнително малка част от монетите от този тип. Това негово монетосечене е съпроводено и последвано от отсичането в съседни на Тасос райони на многобройни емисии подражания на оригиналните тетрадахми, изпълнени в един близък до оригиналния, а в някои случаи и леко варваризиран стил. Посочени са доводи за вероятната възможност първите подражателни емисии да са отсичани от Македонското царство. Установява се, че най-големи количества от тези подражателни емисии са отсичани от Рим за обезпечаване на политическите му цели в Тракия, като са отбелязани тези от тях, които могат да се определят и датират сравнително точно. Посочени са и отделни емисии, които са били отсичани от Понтийското царство по време ма военните му действия срещу Рим в Тракия.

След като Рим отнема независимостта на Тасос, под контрола на римските наместници продължава отсичането на големи количества късни подражания, представляващи варваризирани и силноварваризирани тетрадрахми от Тасоски тип II период. Подобни монети са отсичани и във вътрешността на Тракия в местни монетарници, намиращи се под контрола на отделни племенни групи или владетели от тези земи.

В проучването е направен опит да се създаде класификация на това имащо много издатели монетосечене, да се извърши определянето на някои от тях, както и да се посочат хронологичните граници на отсичането на тетрадрахмите от основните класификационни групи.

Във втората статия е публикувана част от една разпиляна колективна находка от варваризирани тетрадрахми от Тасоски тип II период, даваща възможност на база на конкретен нумизматичен материал да се определи от името на кого са били отсичани тетрадрахмите от същия тип с надписа KOTUOS CARAKTHR.

В третата статия, на база наблюдения върху голямо количество непубликуван нумизматичен материал с разгледано едно малко познато, но изключително интензивно монетосечене на варваризирани и силноварваризирани бронзови и сребърни монети от типовете съответно "младежка глава на речен бог - тризъбец" и "глава на нимфа - нимфа седнала на нос на кораб". Представени са доводи, че то представлява осъществявано през I в.пр.н.е. монетосечене, извършвано под контрола на съюзното на Рим тракийско Сапейско царство.

В четвъртата статия е публикуван един неизвестен досега тип тракийски тетрадрахми с надпис от опаковата страна BAС (или S) ILEOС (или S) ROIMHTALKOU, които са вероятно едни от последно отсичаните емисии тракийски тетрадрахми и са разгледани различните възможности за установяване от името на кого са отсичани те.

Дадена е информация за съществуването на имитативни бронзови монети от различни типове бронзови монети на Реметалк I и са посочени доводи от кого е осъществявано това монетосечене.

Публикуваните в проучването неизвестни типове монети са:

  • Варваризирани подражания на монети на Реметалк I от типа "глава (бюст?) на Август - глава (бюст?) на Реметалк I".
  • Варваризирани подражания на монети на Реметалк I от типа "глава (бюст?) на Август - глави (бюстове?) на Реметалк I и жена му".
  • Тетрадрахма с легендата BAСILEOС ROIMHTALKOU на опаковата страна (поради неправилно разполагане на ядрото спрямо монетните печати изображението и надписите са разположени несиметрично, част от тях извън контура на монетата), имаща следното описание:

лице: Безбрада мъжка глава (бюст?) надясно. Част от кръгово разположен надпис, съставен от комбинация от гръцки и латински букви, лигатури от букви, черти и точки. Зад главата буквата A изпълнена с по-голям шрифт. Надписа и изображението във плътен кръг.

опако: Триредов надпис BAСILEOС/ROIMHTALKOU Зрънчест кръг.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор / 5

Принос към проучване тетрадрахмите на Тасос от II период на монетосеченето му и техните подражания / 12

Част от разпръснатата колективна находка от варваризирани тетрадрахми от Тасоски тип и тетрадрахми от Тасоски тип с надписа KOTYOC XAPAKTHP / 101

Тракийско имитативно анепиграфно монетосечене в югозападна Тракия от района на средното течение на река Места през II - I в. пр. н. е. / 119

Неизвестна тракийска тетрадрахма с надпис на опаковата страна BAС ILEOС ROIMHTALKOU / 155

Списък на античните автори и ползваната литература / 186

Географски, именен и предметен показалец / 193

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©