КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

КНИГИ І ТОПАЛОВ І ПОРЪЧКА

 

 

 

 

В предлаганото изследване е обърнато внимание на сравнително по-малко проучените раздели от монетосеченето на Месамбрия VI-I в.пр.н.е., отнасящи се главно към бронзовото монетосечене на града. Направен е опит да се определят различните номинали бронзови монети и средните им тегла, теоретичните тегла на отделните номинали, както и наименованията на всеки един от номиналите при използване главно на нумизматичния материал за западнопонтийските градове, съхраняван в частни колекции. Известните монети на Месамбрия са разгледани в предполагаемия хронологичен порядък на отсичането им, като за еднотипните монети, сечени в продължителен период от време, са посочени характерните различия, появяващи се в годишните им емисии. Разгледани са контрамарките на Месамбрия, надпечатаните с тях монети на града, връзката им с отсичаните по това време типове градски монети, както и влиянието на определени исторически събития върху монетосеченето на града. Представени са и непубликуваните досега монети, сечени след IV в.пр.н.е. по подобие на монетите на Месамбрия, вероятно от съседните на града тракийски племена.

В проучването е включена и издадената през 1988 г. статия "На коя Месамбрия принадлежат монетите от типа "глава на Дионис - грозд"?" допълнена с нов нумизматичен материал.

Публикуваните в проучването нови типове монети са:

  • Оболи от типа "шлем с грива насреща - MES(свастика) между четирите спици на колело насреща";
  • Тракийски подражания на оболи от типа "шлем (или глава с шлем?) с грива насреща- M(В огледално) S(свастика) между четирите спици на колело насреща";
  • Тракийски подражания на диоболи от типа "шлем насреща - колело с четири спици насреща";
  • Тракийски подражания на бронзови монети на Месамбрия, създадени чрез комбинация на два типа монети на града;
  • Няколко типа тракийски подражания на ранни бронзови монети на Месамбрия;

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор / 5

Периодизация на монетосеченето на западнопонтийските градове VII-I в. пр. н. е. Периодизация на монетосеченето на Месамбрия / 10

Възникване на бронзовото монетосечене, номинали, наименования на номиналите и теоретични тегла на бронзовите монети на западнопонтийските градове IV-I в. пр. н. е. / 13

На коя Месамбрия принадлежат монетите от типа "глава на Дионис - грозд" ? / 28

Изображения и надписи върху монетите на Месамбрия / 44

Монетните системи използвани в монетосеченето на Месамбрия / 52

Монетосеченето на Месамбрия VI-I в. пр. н. е. Хронология, типове и номинали / 53

Класически период на монетосеченето / 54

Елинистически период на монетосеченето / 75

Непубликувани монети сечени след IV в. пр. н. е. по подобие на монетите на Месамбрия / 126

Несъществуващи монети на Месамбрия описани в досегашни проучвания / 143

Каталог на монетите на Месамбрия V-I в. пр. н. е. / 147

Списък на античните автори и ползваната литература / 164

Географски, именен и предметен показалец / 168

Резюме на английски език / 171

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©