КНИГИ І СПИСАНИЯ І КАРТИ І ПЪТЕВОДИТЕЛИ І CD І СУВЕНИРИ
 
АНТИКВАРНА ЛИТЕРАТУРА І ТЕХНИЧЕСКА ЛИТАРАТУРА І НОРМ.БАЗА
 
FAQ І НЕДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ДВИЖИМИ ЦЕННОСТИ І ПОСОБИЯ
 

КНИГИ І ИЗВЕСТИЯ НА НИМ І ПОРЪЧКА

ИЗВЕСТИЯ НА НИМ, 4

СЪДЪРЖАНИЕ:

Из словото на Хр.Христов при откриване на симпозиума "Физични методи за откриване, изследване и опазване на паметниците на културата" / 15

Б.КОЛЧИН. Ролята на естествените науки в изследването на историята на древното производство / 17

А.ДЕЛПОРТ. Проблеми при консервацията на праисторически произведения на изкуството / 22

В.ЯНЕВ, И.ПЕТКОВ, И.КАТЕВСКИ, Л.НИКОВА. Геофизични методи в археологията - проблеми и насоки на развитие / 26

Л.ХАЛБОВЩИЯК. Геофизична проспекция използвана в археологията / 34

Й.ГЬОРСДОРФ. Магнитни изследвания на археологически обекти / 41

М.КОВАЧЕВА. Датировка чрез физични методи / 47

Я.ГАЛА, В.НАВРОЦКИ. Приложение на теледетекционния метод за изследване паметниците на културата / 58

Т.КЕХЛИБАРОВ. Съвременни методи за точна оценка на светлината и цвета / 67

В.СЪЙНОВ. Приложение на холографията в археологията и музейното дело / 74

Х.ЕТРОПОЛСКИ, М.ЕНЕВ. Оптични методи за изследване произведенията на кавалетната живопис / 84

А.ПЕТРАКИЕВ. Приложение на оптичната и рентгеновата спектроскопия при откриване и изследване на паметници на културата / 99

И.УЗУНОВ, Х.ЕТРОПОЛСКИ. Музеен климат и опазване на паметниците на културата / 112

Я.ГЕМБАЛ. Ултразвуково изследване на камък / 119

В.ШЛЕШИНСКИ. Приложение на точните науки при изследване на предмети на изкуството / 128

Н.ЖАБЛЕНСКИ, Б.ЖАБЛЕНСКИ. Фотографиране на археологически обекти от въздуха / 137

П.ВЪЛЕВ, Е.ГЕОРГИЕВ. Опростени фотограметрични методи за документиране на археологически обекти / 141

Х.ПАЛИЧЕВ. Използуване на ортофототехниката при фотограметрично документиране / 149

А.СТРЕЗОВ. Използуването на физични методи при провеждане на подводни археологически експедиции / 158

Е.ГЕШЕВ, С.КУПРИЯНОВ. Специфика на прилагането на геофизичните методи при осигуряване на експедиционни изследвания / 163

С,КУПРИЯНОВ. Използуване на телевизионни методи за откриване на подводни археологически обекти / 168

П.ВЪЛЕВ. Геодезични и геофизични методи в археологическото проучване / 173

И.КАТЕВСКИ, В.ЯНЕВ, Л.НИКОВА. Особености на геофизичните изследвания при търсене и изследване на археологически обекти / 178

С.АВДЕВ, Р.РАДКОВ, П.СТАВРЕВ, И.ЛОЗЕНСКИ. Геофизичните методи при проучването на антични некрополи / 184

П.ДОНЧЕВ, Н.НЕНОВ. Търсене на археологически обекти в могила по геофизичен път / 191

В.ВЕЛКОВ. Резултати от електросондиране на археологически обекти / 196

Я.ГАЛА, В.НАВРОЦКИ. Електромагнитни изследвания на дебелината на стени и подземни структури / 199

Ж.ГЕНЧЕВ. Честотни характеристики на подповърхностните радиочестотни сигнали / 204

Е.ХРИСТОВ. Възможности за използуване на космическото лъчение и изкуствените електромагнитни източници за търсене и проучване на дълбоко погребани археологически обекти / 209

Х.КАМБУРОВ. Нови насоки на радиовъглеродното датиране / 215

З.ПАСКАЛЕВ. Определяне възрастта на археологически обекти с помощта на радиовъглеродния метод / 220

М.РАДИЧЕВА, М.ГЕЛЕВ, С.ЛЕВИ, Б.ХРИСТОВА. Термолуминисцентен метод за датиране на археологически находки / 226

Х.ИЛКОВ, М.МАРИНОВ. По въпроси за термолуминисцентното датиране на млади археологически керамики / 233

С.ЛЕВИ, М.ГЕЛЕВ, М.РАДИЧЕВА. Приложение в археометрията на висикочувствителни термолуминисцентни материали / 237

С.КУПРИЯНОВ, Е.ЗАХАРИЕВА. Телевизионен метод за дендрохронологичен анализ / 242

Н.ГЕОРГИЕВ, И.РАЕВ. Съставяне на дендрохронологични скали за територията на България / 247

М.МИХАЙЛОВ. Електронномикроскопски микроструктурен анализ / 253

Н.КАСАБОВА, А.АТАНАСОВА, С.ФАКИРОВ. Електронномикроскопско изследване на археологически паметници / 257

Г.МЕЧЕНОВ. Възможности на сканиращата електронна микроскопия и рентгеновия микроаланализ за изследване паметници на културата / 263

А.ПЕТРАКИЕВ, Ц.КАМЕНОВА, А.САВОВ. Приложение на рентгеновия микроанализ при изследване на микрообекти от паметници на културата / 270

А.ПЕТРАКИЕВ, И.ДИМИТРОВ, Л.ГЕОРГИЕВА, И.КОЛЕВА, А.ПЕНЕВА, М.ТЕНЕВА. Спектрални и рентгенови изследвания на археологически обекти / 274

Р.ПЕТКОВА, И.БАЛКАНОВ, П.ЯНКУЛОВ. Приложение на рентгеноструктурния анализ за идентификация на минерални пигменти / 280

А.ПЕТРАКИЕВ, Ц.ЙОТОВ, А.ДИМИЕВА, Л.ГЕОРГИЕВА, М.СТЕФАНОВА. Приложение на локалния лазерен атомноабсорбционен спектрален анализ при изследване на паметници на културата / 284

У.КУЛЕВ, Р.ДЖИНГОВА. Приложение на неутронноактивационния анализ в изучаването на археологически находки и произведения на изкуството / 290

С.ДОЙЧИНОВ, Х.ДАИЕВ. Приложение на неутронноактивационния анализ и на спектрофотометрията на отразена светлина за изследване на замърсители на въздуха и влиянието им върху живописните пигменти / 296

А.ПЕТРАКИЕВ, Ц.ЙОТОВ. Използване на Зееманов атомноабсорбционен спектрален анализ при изследване на паметници на културата / 303

А.ПЕТРАКИЕВ, А.САВОВ, Л.ГЕОРГИЕВА. Идентификация на пигменти в стенописи чрез методите на емисионния спектрален анализ / 308

М.СЕСТРИМСКА, М.ТЕНЕВА, И.ДИМИТРОВ, К.РУСЕВ. Спектрални и металографски изследвания на метални предмети / 313

М.КЪНЧЕВА. Приложение на инфрачервената спектроскопия при идентификация на лакове / 320

В.ТОДОРОВ. Изследване на устойчивостта на стареене на нови лакове за икони, картини и полихромно дърво / 328

Н.НЕНОВ, А.ШАРЕНКОВ. Изследване на техниката на старобългарската живопис с помощта на оптични методи / 339

Т.ПАВЛОВА, Р.БОЖКОВА. Предварителни климатични проучвания на новата музейна експозиция на НИМ / 347

В.ИЛИЕВА, Х.ЕТРОПОЛСКИ. Изследване на някои микроклиматични елементи в музеите / 354

Ц.КАДИЙСКИ. Основни насоки за оптимизиране на микроклимата в паметници на културата / 359

Ц.КАДИЙСКИ, Р.ДЕВИНА, В.БОЙКО. Методи за измерване на микроклимата в паметници на културата / 362

Г.СЪЙКОВА. Микроклиматичните условия - основен фактор за запазване на библиотечните фондове / 366

Н.МИЦУЛОВ, Х.ЕТРОПОЛСКИ. Комплексна апаратура за контрол на основните климатични параметри / 372

Л.ХРИСТОВ, Е.АНГЕЛОВ, Л.МЕХАНДЖИЙСКА. Проложение на аеройонизацията за подобряване микрофлората на въздуха в музейния климат / 377

Й.ЮРУКОВА. Използване на физични методи при разкриване, изследване и разслояване на иконата "Св.Никола" / 383

К.КРЪСТЕВ. Влияние на високи температури върху темперна техника на дървена основа / 387

И.КАРАИВАНОВ, П.ПАНАЙОТОВ, И.ПУМПАЛОВ. Прегряване при радиационно полимеризиране на металметакрилат / 393

П.МИТАНОВ. Радиационна стерилизация на културни ценности / 401

П.МИТАНОВ. Възможности на гама лъчението за изследване на културни ценности / 406

Б.СТОЙКОВ, В.ВЕНКОВ. Извличане на соли по електричен начин от мазилки, носещи стенописи / 413

М.ЛЕВАНДОВСКА, Я.ЛУКАШЕВИЧ. Миграция на термопластични смоли в порьозен камък / 418

С.СКИБИНСКИ. Обезсоляване на каменни исторически обекти по метода на мембранната електродиализа / 427

Г.МАВРОВ. Електронна сканираща микроскопия при изследване на разрушителните процеси в камък / 432

Й.ЙОРДАНОВ. Реставрация и консервация на човешки костни останки / 437

СЪКРАЩЕНИЯ / 442

 
 
ANTIQUES І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ ANTIQUES ©