НОВИНИ І АРХИВ І ПРЕДСТОЯЩО І ФОРУМИ І ПУБЛИКАЦИИ
 
АРХИВ>
   
 

ПРОМЕНИ В ЗПКМ

В бр.55 на Държавен Вестник бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за паметниците на културата и музеите.

Промените започват с текстовете дефиниращи основното понятие - "паметник на културата". Съгласно закона паметник на културата е: "всяко недвижимо и движимо автентично материално свидетелство за човешко присъствие и дейност и за процесите в природата, което има научна и/или културна стойност и притежава обществена значимост"

Нов текст задължава всички собственици на паметници на културата (съгласно силно разширения обхват на новата дефиниция) да ги декларират в съответния регионален музей.

Недвижими паметници на културата са: "Всички археологически обекти, градежи и паметни места и принадлежащата им декоративна и художествена украса на територията и акваторията на Република България", както и : "обявените и декларираните от Националния институт за паметниците на културата".

Множеството от новите текстове са относно режима за музеите и този за копията на паметници на културата. Въвеждат се възможности за сделки с паметници на културата и техни копия. Всички неразрешени сделки с паметници на културата са незаконни.

Културните ценности намиращи се в чужбина, произхождащи от нашите земи макар, че по закона не са паметници на културата ще бъдат заведени в специален регистър.

Износа на паметници на културата е на разрешителен режим. Паметниците на културата - "национално богатство" са забранени за износ. Такива са: "движимите паметници на културата, които са с най-голяма научна и културна стойност и представляват значителен интерес за националното наследство от историческа, художествена или археологическа гледна точка".

В специална таблица са посочени категориите културни ценности чийто износ е на разрешителен режим. Внимание следва да се обърне на ценовите прагове и най-вече на прагът "независимо от стойността", обхващащ археологическите предмети, художествените, историческите и религиозните паметници и техните елементи и съставни части.

Всички предмети, които датират от над 100 години подлежат на разрешителен режим. За някои културни ценности прагът е 50 години.

Наказателните разпоредби са обхванали всички възможни нарушения. От неразрешени разкопки и недеклариране на паметници на културата до неразрешена изработка на копия и търговия с паметници на културата.

За отделните режими са предвидени специални наредби, които следва да бъдат приети до края на 2004 година.

Законът влиза в сила в този си вид на 01.01.2005 г.

 
     
 
INDEX І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ АРХЕА © СФЕРА