НОВИНИ І АРХИВ І ПРЕДСТОЯЩО І ФОРУМИ І ПУБЛИКАЦИИ
 
АРХИВ>
   
 

НАРЕДБА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ДЕКЛАРИРАНИ ДВИЖИМИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

В бр.13 на Държавен вестник от 8 февруари 2005 г. бе обнародвана НАРЕДБА No 1 от 28 януари 2005 г. За реда за извършване на оценка на декларирани движими паметници на културата, собственост на юридически и физически лица. С нея се определя реда за извършване на експертна оценка и регистрация на движими паметници на културата, собственост на юридически и физически лица.

За целта всяко юридическо и физическо лице, собственик на движим паметник на културата, трябва да подаде декларация по образец в най-близкия регионален или специализиран национален музей.

Към декларацията трябва да се приложат в три екземпляра:

1. Списък на движимите паметници на културата (ако са повече от един).

2. Цветни снимки на всеки движим паметник на културата с размер не по-малък от 8 х 12 см, (за монетите - в мащаб 1:1).

Списъкът трябва да се приложи и на електронен носител.

Юридическите лица освен това представят и:

1. Удостоверение за актуална съдебна регистрация.

2. Копие от регистрация по регистър БУЛСТАТ.

3. Копие от данъчна регистрация.

Декларацията се подава в деловодството на регионалния или специализирания национален музей където се завежда. Ако видът и характерът на движимите паметници на културата налагат оценката им да се извършва от специализиран национален музей преписката се изпраща служебно и се уведомява декларатора.

Оценката се извършва от експертно-оценителна комисия към съответния музей. В комисиите се включват музейни специалисти и външни експерти, притежаващи най-малко образователно-квалификационна степен "магистър" и поне пет години стаж в съответната област.

Министърът на културата утвърждава със заповед списъка на лицата, които могат да извършват оценка на движими паметници на културата по предложение на Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства (НЦМГИИ).

Експертно-оценителните комисии се назначават за всеки отделен случай в състав - председател и двама членове, за което те подписват договор с директора на музея.

Комисията в едномесечен срок от подаване на декларацията приема експертната оценка. В зависимост от характеристиките и състоянието на паметника този срок може да бъде удължен до 3 месеца, а при особени случаи - до 6 месеца.

Членовете на комисията нямат право да разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни във връзка с извършването на експертната оценка и попълват декларация за липса на личен интерес от извършването на оценката на съответния движим паметник на културата.

Директорът на музея определя датата, на която заседава комисията и уведомява декларатора не по-късно от 7 дни преди провеждане на заседанието. Деклараторът трябва да представи в съответния музей движимия паметник на културата в деня на заседанието. Ако размерът или състоянието на паметника не позволява да бъде преместван или ако паметниците са много, както и в случаите, когато това засяга или може да навреди на сигурността им, заседанието на комисията може да се проведе там където се съхраняват, като разходите са за сметка на декларатора.

Комисията взема решенията с мнозинство 2/3 от всички членове. Протоколите се съхраняват в деловодството на съответния музей.

Експертната оценка съдържа:

- наименованието;

- описанието;

- състоянието;

- теглото;

- авторството;

- мястото и времето на създаване;

- материалите на изготвяне;

- техниката;

- размерите;

- приблизителната стойност в левове;

- специфични особености;

- други характеристики;

- цветна снимка на движимия паметник на културата с размери не по-малки от 8 х 12 см. (две снимки ако спецификата на предмета го изисква).

Оценката се подписва от председателя на комисията и се подпечатва. Експертната оценка може да не съдържа някои от характеристиките, когато не е възможно тяхното определяне. Ако движимият паметник на културата няма да се изнася, в експертната оценка не се определя приблизителна стойност в левове. Срокът, за който важи оценката, е 12 месеца. Ако оценката установява, че предметът няма качества на паметник на културата в нея не се вписва регистрационен номер.

За извършена регистрация на движим паметник на културата деклараторът заплаща на музея такса в размер, определен с тарифа.

За всеки регистриран паметник в музея се води досие. Единият екземпляр от оценката се прилага в досието, вторият се връчва на декларатора, а третият се изпраща в НЦМГИИ.

Ако деклараторът не е съгласен с оценката, може да направи възражение в 7-дневен срок пред директора на съответния музей. В такъв случай директорът изисква нова оценка от нова комисия в чийто състав има най-малко две лица с научна степен или научно звание. Тази оценка вече е окончателна.

Всеки музей води регистър на декларираните движими паметници на културата. Регистърът се поддържа върху хартиен и електронен носител.

В НЦМГИИ въз основа на постъпилите експертни оценки от музеите се води регистър на движимите паметници на културата, представляващи национално богатство.

В декларацията освен данни за декларатора се посочва и как е придобит съответния паметник на културата.

В Експертната оценка освен всички указани данни се вписва и експертно заключение. Последното може да бъде:

1. Движим паметник на културата, представляващ национално богатство.

2. Движим паметник на културата, влизащ в категория по т. .... от приложението към чл.33а ЗПКМ.

3. Движим паметник на културата, който не представлява национално богатство и не влиза в нито една от категориите от приложението към чл.33а ЗПКМ.

4. Няма качества на движим паметник на културата.

В експертната оценка се посочва и състава на експертната комисия.

Собственик който не декларира движим паметник на културата може да бъде глобен до 6000 лв. съгласно чл. 35в от ЗПКМ.

 
     
 
INDEX І ДОБАВИ І РЕКЛАМА І FAQ І ВЪПРОСИ І КОНТАКТИ І SITEMAP
 
     
 
ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ АРХЕА © СФЕРА